بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی


بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقبایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در160 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

توضیحات کوتاه از متن:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع

2

ب-پیشینه و سوابق تاریخی

4

ج-پرسش های تحقیق

4

د-فرضیه ها

4

هـ- اهداف تحقیق

5

و-کاربران تحقیق

5

ز-نوع روش تحقیق

5

تبین و توجیه پلان

5

فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

6

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی

6

گفتار دوم: ارکان سند

7

مبحث دوم: اقسام سند

7

گفتار اول: سند عادی

7

بند اول: مفهوم سند عادی

8

بند دوم: اقسام سند عادی

8

الف-سند عادی تجاری

8

ب-سند غیر تجاری

10

گفتار دوم: سند رسمی

10

بند اول: مفهوم سند رسمی

11

الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی

11

ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

11

ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت

12

بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی

13

الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی

13

ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی

13

ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند

14

بند سوم: اقسام سند رسمی

14

الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن

14

ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن

15

بند چهارم: اجزاء سند رسمی

15

الف-محتویات سند

15

ب-مندرجات سند

15

بند پنجم: آثار سند رسمی

16

الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

17

ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

17

ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث

18

د-لازم الاجرا بودن سند رسمی

19

هـ-قدرت اجرایی سند رسمی

20

بند ششم: مزایای سند رسمی

21

گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی

22

بند اول: تفاوت از حیث شکل

22

بند دوم: تفاوت از حیث موضوع

23

بند سوم: تفاوت از حیث مکان

23

بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت

24

بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی

24

بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد

24

بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز

24

بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار

25

بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی

25

 

فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن

مبحث اول: اجرائیه

27

گفتار اول: تعریف اجرائیه

27

گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه

28

بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی

28

بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه

29

گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه

32

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

33

گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

33

بند اول: دفاتر اسناد رسمی

33

بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق

35

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد

35

بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

35

بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

38

مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح

40

گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی

40

گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد

40

مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار

41

گفتار اول: اجرائیه دادگاه

41

گفتار دوم: اجرائیه ثبتی

41

گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

42

بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

42

بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

43

مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا

44

گفتار اول: اسناد منجز و معلق

45

گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه

46

گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله

48

گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

48

فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد

مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی

49

گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی

49

گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی

53

بند اول: نحوه صدور اجرائیه

53

بند دوم: شرایط صدوراجرائیه

54

الف-تعداد برگ های اجرائیه

54

ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

55

بند سوم: ابلاغ اجرائیه

56

الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد

57

1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله

57

2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی

57

3-تغییر محل اقامت متعهد

58

4-ابلاغ در خارج از کشور

58

5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد

59

6-ابلاغ اجرائیه به محجور

60

ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها

60

ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی

60

د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن

61

بند چهارم: آقار ابلاغ

61

مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای

61

گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه

62

بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه

62

الف-تعریف لغوی و اصطلاحی

62

ب-اقسام معاملات دارای وثیقه

63

1-معامله با حق استرداد

63

2-معاملات رهنی

63

3-معاملات شرطی

63

ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه

63

بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای

64

بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه

64

الف-صدور اجرائیه

64

ب-ارزیابی

65

ج-مزایده

67

د-اعراض از رهن

70

هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای

71

1-فسخ و فک سند وثیقه

71

2-رهن مکرر

71

3-انتقال حق استرداد

71

4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار

72

5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای

72

6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای

73

7-انتقال قهری حق استرداد به وراث

74

8-بازداشت مازاد مورد وثیقه

74

گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای

76

بند اول: تعاریف

76

بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای

76

الف-تامین موضوع اجراییه

78

ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول

78

ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

79

د-انجام تعهد به وسیله متعهدله

79

هـ-وجه الالتزام

80

1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد

81

2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد

81

و-رسیدگی به مدارک متعهد

81

ز-بازداشت اموال متعهد

82

1-بازداشت اموال منقول

82

2-ارزیابی

82

3-تعیین حافظ اموال

83

4-بازداشت اموال غیر منقول

84

5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث

85

ح-مزایده اموال بازداشت شده

86

1-اگهی مزایده غیر منقول

86

2-آگهی مزایده اموال منقول

87

3-تفاوت حراج و مزایده

87

بند سوم: مستثنیات دین

89

الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین

89

ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین

90

بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد

91

الف-تقدم در وصول مطالبات

92

ب-ممنوعیت نقل و انتقال

92

ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده

92

گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه

93

بند اول: سپردن وثیقه

93

بند دوم: بازداشت متعهد

94

بند سوم: مستثنیات دین

94

بند چهارم: مراحل اجرا

94

فصل چهارم: آثار اجرا

مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی

95

گفتار اول: تعاریف

95

گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه

95

گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار

96

مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول

97

گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول

97

گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول

97

مبحث سوم: تخلیه

98

گفتار اول: تعاریف

98

گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه

98

گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه

99

مبحث چهارم: هزینه های اجرایی

99

گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا

99

بند اول: حق الاجرا

99

الف-تعریف

100

ب-حق الاجرا در موارد خاص

101

د-موارد عدم تعلق حق الاجرا

102

بند دوم: حق مزایده

102

الف-تعریف

102

ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن

102

بند سوم : هزینه ارزیابی

103

بند چهارم: حق الحفاظه

103

مبحث پنجم: شکایات اجرایی

104

گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی

104

بند اول: شکایت از دستور اجرای سند

104

الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند

104

ب-استثنائات

104

بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی

105

الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء

105

ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن

105

ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی

107

گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی

108

بند اول: تعاریف

108

الف-تعریف لغوی توقیف

108

ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی

109

بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی

109

بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی

110

نتیجه گیری و پیشنهادات

112

فهرست منابع

114

علائم اختصاری

116

چکیده انگلیسی

118


مبلغ واقعی 15,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 14,250 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 145

دیدگاه های کاربران (0)

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

راه هایی که خود ما با آن به موفقیت رسیدیم ما به شما قول می دهیم که تمامی تکنیک ها و رازهای درآمد اینترنتی را که می دانیم، در این پکیج آموزشی به شما بگوییم. همچنین پکیج هایی که پیام دادین و گفتین داره با قیمت های بالا فروخته میشه رو هم برای شما به عنوان هدیه قرار دادیم ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان اینستاگرام وضعیت پکیج : کاملا فعال روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. اگر هدف شما، کسب ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

پیشنهاد ویژه سایت Persian Market - دکتر شهرام اسلامی روانشناس خانواده یکی از نخبه های ایران که ماهانه سمینارهای زیادی در همه جای ایران برگذار میکنن ما سعی کردیم بهترین سخنرانی هایدکتر شهرام اسلامی در این پکیج به صورت فایل های صوتی برای شما فراهم کنیم*موضوعات این پکیج ...

افزایش ممبر و بازدید روزانه تا 16کا بدون نیاز به

افزایش ممبر و بازدید روزانه تا 16کا بدون نیاز به

افزایش ممبر و بازدید کانال روزانه تا 16کا الی 50 کا بدون نیاز به کامپیوتر 100% تضمینی با روشی کاملا جدید 2018 بالاخره انتظار به پایان رسید پکیچ ممبروبازدیدرایگان یک دوره آموزشی کامل وجامع از افزایش ممبر وبازدیدرایگان دیگه پول بابت ممبر وبازدید ندید به راحتی ممبر ...

افزایش قد با متد گروتالر داینامیک

افزایش قد با متد گروتالر داینامیک

اگر به دنبال یک روش مطمعن و بی‌خطر هستید که امتحان خود را پس داده باشد، نیاز به سرمایه اولیۀ بالایی نداشته باشد و بتوانید آن را از منزل خود استفاده کنید؛ لطفاً صندلی خود را تنظیم کنید و این مطلب را با دقت مطالعه فرمائید. در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که ...

پکیج فوق العاده و بی نظیر کسب درامد از اینترنت (

پکیج فوق العاده و بی نظیر کسب درامد از اینترنت (

به نام جان بخش جان ها لطفا مطالعه کنید: در صورتی که با عمل به 100 روش اموزش داده شده در سایت + روش اصلی (لینک شماره 9 پکیج ) ، بعد از 3 ماه و عدم کسب درامد بالای 95 میلیون در ماه با شرح فعالیت های صورت گرفته توسط شما و ارسال برای ما ، کل هزینه خود بعلاه هزینه ایی بابت هدر ...

دانلود کتاب تعمیرات سخت افزار ( پاور ساپلای

دانلود کتاب تعمیرات سخت افزار ( پاور ساپلای

کتاب تعمیرات سخت افزار ( پاور ساپلای کامپیوتر و تغذیه تلویزیون) نویسنده:مهندس نوید صدیقی ویرایش سوم دی ماه 1394 سطح اموزش از صفر تا صد تعمیرات کامپیوتر ( مبتدی،تخصصی و فوق تخصصی) نوع فایل:pdf زبان نوشتاری:فارسی دانلود دمو DEMO کتاب تعداد صفحات 230 صفحه + یک کتاب آموزشی تعمیرات ...

بانک شماره تلگرامی های فعال

بانک شماره تلگرامی های فعال

این بانک اطلاعاتی، شامل شماره موبایل تلگرامی های فعال در سراسر کشور می باشد. برای ارسال بانک شماره موبایل تلگرامی باید از طریق نرم افزار تبلیغات در تلگرام یا سامانه های پیامکی مثل شرکت آینوتی، شماره ها را وارد کرده و سپس شروع به ارسال تبلیغات در تلگرام و یا به صورت پیامکی ...

پکیج آموزش کسب درآمد میلیونی نوشته هادی طلوعی

پکیج آموزش کسب درآمد میلیونی نوشته هادی طلوعی

دانلود رایگان پکیج نسخه جدید(4 کتاب در 1 بسته) به همراه 12 روش عملی پکیج جدید آموزش کسب درآمد اینترنتی و روشهای پولدار شدن مهندس سید محمد هادی طلوعی رو براتون گذاشتم . این مجموعه آموزشی کسب درآمد در زمینه درآمدزایی و روشهای پولدار شدن از طریق کار با اینترنت میباشد که توسط جناب ...

پکیج رویایی

پکیج رویایی

مادر این پکیج تمام راههای کسب درآمد از اینترنت را به شما آموزش دادیم و مهمترین آموزش ما ویدئویی آموزشی هستش. واینکه چطور در روز میتوانید 1میلیون تومان کسب درآمد کنید این شوخی نیست و من با کسی شوخی ندارم هدف همه ما کسب درآمد از اینترنت هست و من این کار را برای شما آسان کردم چون ...

دریافت فایل : پکیج رویایی
افزایش لایک اینستاگرام بینهایت و بدون پسورد و

افزایش لایک اینستاگرام بینهایت و بدون پسورد و

نرم افزار افزایش لایک نامحدود اینستاگرام نسخه اندروید و کامپیوتر سرعت بسیار بالا بدون خطا و لگ **** آپدیت 97 رسید **** تیم اینستافروش این بار تصمیم به فروش نرم افزاری فوق العاده کمیاب و کاربردی کرده است! نرم افزاری که قصد ارائه آن را خدمت شما داریم باعث صرفه جویی در ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده اید. دوستان و یا اطرافیان شما به راحتی ...

نرم افزار پرداخت رایگان درون برنامه ای و خرید

نرم افزار پرداخت رایگان درون برنامه ای و خرید

اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز شده کلیک کنید. فقط وقتی وارد کانال شدین، چند دقیقه وقت بذارین و مطالب کانال رو که چندتا مطلب خلاصه و جمع ...

کسب درامد میلیونی در ماه

کسب درامد میلیونی در ماه

با این پکیج کسب درامد شما میتوانید به درامد میلیونی برسید و به معجزه اینترنت ایمان بیاورید !توضیحات رو تا اخر بخونید دوستان وعده های دوروغین مانند خیلی از سایت ها نمیدیم که با خرید این پکیج در 2 یا 3 روز به درامد میلیونی میرسید که تقریبا غیر ممکن هست اما شکی نداریم که با ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ترفندی متفاوت تر از همه ی روش ها. تضمین ما : اگر واقعا این آموزش ارزش این مبلغ را نداشت با ما تماس بگیرید تا مبلغ را برگشت دهیم دو ...

بسته کامل آموزشی رایگان تست نفوذ ( ه.ک ) با کالی

بسته کامل آموزشی رایگان تست نفوذ ( ه.ک ) با کالی

یکی از ابزارهای قدرتمندی که کلیه دوستان با آن آشنا هستند سیستم عامل کالی لینوکس است. با خرید این پکیج براحتی میتونین خیلی کار ها کنین دوستان که البته اینجا زیاد نمیشه موضوع رو بازش کرد کار هایی از قبیل ه--ک کردن اس ام اس های گوشی دوستان و آشناهاتون به راحتی ... تلگرام ... و مورد ...

پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

پکیج افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گروتالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر پکیج منحصر به فرد افزایش قد -گروتالر داینامیک- نسخه جدید 2019 (Grow Taller Dynamic) آموزش های ویدیویی جهت راحتی شما عزیزان اختصاصی از سایت Mss8.ir اگر تصور می‌ کنید که به چیزی ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "سایت نایاب فایل" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما