محل لوگو

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی


بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقبایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در160 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

توضیحات کوتاه از متن:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع

2

ب-پیشینه و سوابق تاریخی

4

ج-پرسش های تحقیق

4

د-فرضیه ها

4

هـ- اهداف تحقیق

5

و-کاربران تحقیق

5

ز-نوع روش تحقیق

5

تبین و توجیه پلان

5

فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

6

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی

6

گفتار دوم: ارکان سند

7

مبحث دوم: اقسام سند

7

گفتار اول: سند عادی

7

بند اول: مفهوم سند عادی

8

بند دوم: اقسام سند عادی

8

الف-سند عادی تجاری

8

ب-سند غیر تجاری

10

گفتار دوم: سند رسمی

10

بند اول: مفهوم سند رسمی

11

الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی

11

ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

11

ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت

12

بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی

13

الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی

13

ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی

13

ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند

14

بند سوم: اقسام سند رسمی

14

الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن

14

ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن

15

بند چهارم: اجزاء سند رسمی

15

الف-محتویات سند

15

ب-مندرجات سند

15

بند پنجم: آثار سند رسمی

16

الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

17

ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

17

ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث

18

د-لازم الاجرا بودن سند رسمی

19

هـ-قدرت اجرایی سند رسمی

20

بند ششم: مزایای سند رسمی

21

گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی

22

بند اول: تفاوت از حیث شکل

22

بند دوم: تفاوت از حیث موضوع

23

بند سوم: تفاوت از حیث مکان

23

بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت

24

بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی

24

بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد

24

بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز

24

بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار

25

بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی

25

 

فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن

مبحث اول: اجرائیه

27

گفتار اول: تعریف اجرائیه

27

گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه

28

بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی

28

بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه

29

گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه

32

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

33

گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

33

بند اول: دفاتر اسناد رسمی

33

بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق

35

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد

35

بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

35

بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

38

مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح

40

گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی

40

گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد

40

مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار

41

گفتار اول: اجرائیه دادگاه

41

گفتار دوم: اجرائیه ثبتی

41

گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

42

بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

42

بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

43

مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا

44

گفتار اول: اسناد منجز و معلق

45

گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه

46

گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله

48

گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

48

فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد

مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی

49

گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی

49

گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی

53

بند اول: نحوه صدور اجرائیه

53

بند دوم: شرایط صدوراجرائیه

54

الف-تعداد برگ های اجرائیه

54

ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

55

بند سوم: ابلاغ اجرائیه

56

الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد

57

1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله

57

2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی

57

3-تغییر محل اقامت متعهد

58

4-ابلاغ در خارج از کشور

58

5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد

59

6-ابلاغ اجرائیه به محجور

60

ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها

60

ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی

60

د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن

61

بند چهارم: آقار ابلاغ

61

مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای

61

گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه

62

بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه

62

الف-تعریف لغوی و اصطلاحی

62

ب-اقسام معاملات دارای وثیقه

63

1-معامله با حق استرداد

63

2-معاملات رهنی

63

3-معاملات شرطی

63

ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه

63

بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای

64

بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه

64

الف-صدور اجرائیه

64

ب-ارزیابی

65

ج-مزایده

67

د-اعراض از رهن

70

هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای

71

1-فسخ و فک سند وثیقه

71

2-رهن مکرر

71

3-انتقال حق استرداد

71

4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار

72

5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای

72

6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای

73

7-انتقال قهری حق استرداد به وراث

74

8-بازداشت مازاد مورد وثیقه

74

گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای

76

بند اول: تعاریف

76

بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای

76

الف-تامین موضوع اجراییه

78

ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول

78

ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

79

د-انجام تعهد به وسیله متعهدله

79

هـ-وجه الالتزام

80

1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد

81

2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد

81

و-رسیدگی به مدارک متعهد

81

ز-بازداشت اموال متعهد

82

1-بازداشت اموال منقول

82

2-ارزیابی

82

3-تعیین حافظ اموال

83

4-بازداشت اموال غیر منقول

84

5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث

85

ح-مزایده اموال بازداشت شده

86

1-اگهی مزایده غیر منقول

86

2-آگهی مزایده اموال منقول

87

3-تفاوت حراج و مزایده

87

بند سوم: مستثنیات دین

89

الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین

89

ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین

90

بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد

91

الف-تقدم در وصول مطالبات

92

ب-ممنوعیت نقل و انتقال

92

ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده

92

گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه

93

بند اول: سپردن وثیقه

93

بند دوم: بازداشت متعهد

94

بند سوم: مستثنیات دین

94

بند چهارم: مراحل اجرا

94

فصل چهارم: آثار اجرا

مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی

95

گفتار اول: تعاریف

95

گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه

95

گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار

96

مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول

97

گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول

97

گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول

97

مبحث سوم: تخلیه

98

گفتار اول: تعاریف

98

گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه

98

گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه

99

مبحث چهارم: هزینه های اجرایی

99

گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا

99

بند اول: حق الاجرا

99

الف-تعریف

100

ب-حق الاجرا در موارد خاص

101

د-موارد عدم تعلق حق الاجرا

102

بند دوم: حق مزایده

102

الف-تعریف

102

ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن

102

بند سوم : هزینه ارزیابی

103

بند چهارم: حق الحفاظه

103

مبحث پنجم: شکایات اجرایی

104

گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی

104

بند اول: شکایت از دستور اجرای سند

104

الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند

104

ب-استثنائات

104

بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی

105

الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء

105

ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن

105

ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی

107

گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی

108

بند اول: تعاریف

108

الف-تعریف لغوی توقیف

108

ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی

109

بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی

109

بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی

110

نتیجه گیری و پیشنهادات

112

فهرست منابع

114

علائم اختصاری

116

چکیده انگلیسی

118


مبلغ واقعی 15,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 14,250 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 357

دیدگاه های کاربران (0)

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کسب درآمد 10 میلیونی با جدیدترین روش ها

کسب درآمد 10 میلیونی با جدیدترین روش ها

آموزش کسب درآمد ده میلیون تومان به بالا می خواهید صبر کنید و افزایش قیمت دلار و اجناس را نگاه کنید؟می خواهید ثروتمند شدن بقیه را نگاه کنید و شما هم عقب بیفتید؟می خواهید فقط افسوس بخورید؟ ناراحت شوید ؟ حسرت بخورید؟آیا وقت آن نرسیده یکبار برای همیشه به همه ی آرزوهای خود ...

کسب درآمد روزانه 500 هزار تومان از سایت معتبر

کسب درآمد روزانه 500 هزار تومان از سایت معتبر

بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای روزی رسان. با سلام هم اکنون که در حال مطالعه این مطلب هستید میلیاردها دلار در بستر اینترنت و کسب و کار اینترنتی در دنیا جابجا شد. این سایت که از زیر مجموعه های سایت رسمی 4kia می باشد در نظر دارد کلیه ویدیو های آموزشی که در حدود 5 سال ...

کسب درامد از اینترنت روزی3 میلیون تومان تضمینی و

کسب درامد از اینترنت روزی3 میلیون تومان تضمینی و

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درآمد 400 هزارتومانی در روز + هدیه ویژه رایگان

کسب درآمد 400 هزارتومانی در روز + هدیه ویژه رایگان

به نام خداوند بخشنده آموزش کسب درآمد 400 هزار تومانی در روز کاملا حلال و قانونی لطفا قبل از اینکه سوالات خود را از پشتیبانی بپرسید تمام توضیحات این صفحه را بخوانید ، توضیحات کامل است. آیدی تلگرامی پشتیبانی: @doctor_support آیدی روبیکا : @alpha_net شماره تماس:09920930376 پاسخگویی ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب حاضر یکی از بهترین کتابهای عصر حاضر است که توسط استاد غیاث الدین الجزایری تالیف شده است، اگر اهل کتاب مطالعه هستید پیشنهاد می کنم مطالعه کنید. این کتاب داری یک جلد می باشد نام کتاب: اسرار خوراکیها نویسنده: دکتر غیاث الدین جزایرى تعداد جلد: 1 تعداد صفحات: 348 فرمت کتاب: PDF ...

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

**کسب درآمددرمنزل از اینترنت روزانه 300,000 هزارتومان تضمینی و تست شده** *بسم الله الرحمن الرحیم*ة *نکته مهم* لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن در 40دقیقه

-راه هایی که خود ما با آنها به موفقیت رسیدیم- اگر در شرایط کرونایی فعلی واقعا به درآمد نیاز دارید و خواهان موفقیت هستید، با دقت مطالب این صفحه را کامل تا انتهای آن مطالعه کنید. در غیر این صورت، می توانید با خیال راحت این صفحه را ترک کنید. همیشه یادتون ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور همین الان با این پکیج برنامه اندروید پنل فروش ممبر و فالوور خود را تنها با یک موبایل و اینترنت بسازید و روزانه ممبر و فالوور بفروشید و درآمد باور نکردنی کسب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل ...

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال و گروه روزانه تا 10 کا کاملا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش ممبر کانال و گروه تلگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را بطور کامل ...

آموزش تحلیل تکنیکال بورس توسط استاد فرید هلالات

آموزش تحلیل تکنیکال بورس توسط استاد فرید هلالات

استاد فرید هلالات از اساتید به نام بازار های مالی هستند که آموزش های فوق العاده ای ایشان دارند. این آموزش که توسط خود ایشان به صورت پاورپوینت تهیه شده ارائه گردیده. ...

ممبر پلاس برلیان

ممبر پلاس برلیان

امکانات: +افزایش ممبر فیک + افزایش بازدید +افزودن عضو به کانال,گروه,ربات +افزودن همزمان به ده کانال موارد لازم جهت استفاده: تی دیتا ======================== ==================== =============== ======== ==== == = ...

دریافت فایل : ممبر پلاس برلیان
کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

راز اصلی فروشندگان فالوور و لایک

راز اصلی فروشندگان فالوور و لایک

فروشندگان فالوور و لایک در اینستاگرام هر ماه درآمدزایی های میلیونی را دارند! آیا شما هم فکر میکنید این فروشندگان از روش های افزایش فالوور مثل سکه و یا ربات و اینجور چیزها استفاده میکنند؟ اگر شما طرز فکر بالا را داشته باشید مطمئن باشید که سخت در اشتباه هستید! فروشندگان فالوور ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : دوستان همچنین شاهد این هستیم که بعضی از سایت های نا معتبر اقدام به فروش این کتاب با قیمت ...

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

پیشنهاد ویژه سایت Persian Market - دکتر شهرام اسلامی روانشناس خانواده یکی از نخبه های ایران که ماهانه سمینارهای زیادی در همه جای ایران برگذار میکنن ما سعی کردیم بهترین سخنرانی هایدکتر شهرام اسلامی در این پکیج به صورت فایل های صوتی برای شما فراهم کنیم*موضوعات این پکیج ...

خرید گوشی سامسونگ Galaxy A30s

خرید گوشی سامسونگ Galaxy A30s

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز لطفا در صورت داشتن سوال یا پرسش در مورد محصول به روش های زیر اقدام کنید: آیدی سروش: kasb.onlin.support@ پیامرسان واتساپ: 09214187473 لطفا قبل از هرکاری ویدیو زیر را تماشا کنید براب مشاهده فیلم کافیست برروی لینک زیر کلیک کنید: اطلاعات بیشتر از این گوشی ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت پاکت آپشن ( pocket option

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت پاکت آپشن ( pocket option

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 500 هزار تومان تضمینی و

کسب درآمد از اینترنت روزی 500 هزار تومان تضمینی و

بسم الله الرحمن الرحيم ((آموزش صفر تا صد کسب درآمد بالای 15 میلیون تومان ماهانه، پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته،حلال شرعی، کاملا واقعی)) *لطفا توجه کنید* خواهشمندم قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه ...

آموزش نوسان گیری دربازار بورس بصورت کامل و

آموزش نوسان گیری دربازار بورس بصورت کامل و

نوسان ‌گیری در بورس یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می ‌شود که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت ها است. کسب سود از این نوع معاملات، عمدتا روش دشواری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از معامله گران در بازار سرمایه به دنبال این روش ...

کسب درآمد اینترنتی روزانه 80 هزارتومان و ایده های

کسب درآمد اینترنتی روزانه 80 هزارتومان و ایده های

سلام دوست عزیز آیا دوست داری هم کارآفرین باشی و هم درآمد اینترنتی داشته باشی؟ آیا به دنبال شغلی پاره وقت و پردرآمد، با ساعات کار دلخواه هستی ؟ آیا دوست داری راه حل پولسازی و داشتن اعتماد به نفس بیشتررو ،پیدا کنی؟ آیا ، از بی پولی و بیکاری، خسته شدی؟ اگر جواب شما به یکی از این ...

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

این فایل همراه دو ماژول تبدیل عدد به حروف و تبدیل تاریخ شمسی به حروف است . برای کار با این فایل با مراحل زیر رو انجام دهید. 1.بعد از باز کردن فایل (اجرای برنامه) کلید alt+f11 تا به قسمت کد نویسی آن بروید 2.بعدا طبق عکس زیر در قسمت مشخص شده کلید راست رو زده و گزینه آیمپورت فایل رو ...

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در تلگرام + ارسال پیام تبلیغاتی همراه با آموزش ویدیویی آموزش انتقال اعضای یک گروه به گروه دیگر در تلگرام نرم افزار ارسال پیام تبلیغاتی به تمام اعضای گروه تلگرام به همراه آموزش تصویری از نحوه کار با نرم افزار شاپ موریس نرم افزار ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( فاروق رضوان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( فاروق رضوان

متاسفانه بعضی افراد سودجو با سوء استفاده از نام فاروق رضوان اقدام به انتشار نسخه ی جعلی و بی کیفیت کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم کرده اند. بر خلاف ادعای این افراد هیچگونه توضیح اضافه ای به نسخه ی انگلیسی این کتاب فعلا افزوده نشده است. شاهین زند - نویسنده، پژوهشگر و ...

نرم افزار ادد ممبر نامحدود -كانال

نرم افزار ادد ممبر نامحدود -كانال

لطفا با خیال راحت خرید کنید. ارزش این پکیج بسیار بیشتر از قیمتی هست که در سایت ما به شما ارائه میشود اما به جهت اینکه ما علاقه مند به ادامه فعالیت سایتمان در زمینه های مختلف دیگر نیز هستیم و این تازه شروع سایت ماست و در ادامه نیز به اعتماد شما نیاز داریم پس به رضایت شما ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما